Marker Nakrętka

Odbierz darmowy tester
zwilżalności powierzchni

o wartości ponad 100 zł!

REGULAMIN PROMOCJI „ODBIERZ DARMOWY TESTER ZWILŻALNOŚCI POWIERZCHNI”
(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „Odbierz darmowy tester zwilżalności powierzchni”, zwanej dalej „Promocją”, jest NOYEN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Braci Krausse 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 33686, kapitał zakładowy w wysokości 120.000,00 zł wpłacony w całości, NIP: 712-24-82-819., zwana dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy Regulamin Promocji (Regulamin) jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
3. Celem Promocji jest promowanie TESTERÓW oferowanych przez Organizatora testerów zwilżalności na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 września 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku lub do wyczerpania Nagród.
5. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Promocja nie jest prowadzona w celach zarobkowych.

§2 NAGRODY

1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 500 nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci testerów zwilżalności powierzchni Roklin, rzedstawionych w załączniku nr 1 do regulaminu, o wartości jednostkowej 106 zł brutto (dalej: „Nagrody”).

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Promocji poprzez przesłanie informacji na adres: chemia@noyen.com Wycofanie z udziału w Promocji powoduje brak możliwości zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców i uzyskania Nagrody.
5. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji przesłać do Organizatora Zgłoszenie poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza Zgłoszenia, znajdującego się na stronie www.tester.roklin.pli następnie kliknięcie przycisku „Wyślij”.
6. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 5 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
7. Uczestnik może przystąpić do Promocji jeden raz, w czasie trwania Promocji. Z jednej firmy, Nagrodę może otrzymać wyłącznie jedna osoba.
8. Każdy Uczestnik może również uzyskać rabat 50% na późniejszy zakup zestawu ROKLIN TESTER, w zamian za wyrażenie odrębnej zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
9. Wysyłka Nagród odbywać się będzie we wszystkie dni robocze w czasie trwania Promocji określonym w §1 ust. 4.
10. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi poprzez wysyłkę kurierską. Paczka zostanie nadana na wskazany w formularzu Zgłoszenia adres firmy po weryfikacji adresu wysyłki przez Organizatora. Weryfikacja adresu wysyłki nastąpi drogą telefoniczną (na wskazany w Zgłoszeniu numer telefonu) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty Zgłoszenia. W przypadku braku kontaktu telefonicznego od Organizatora w ciągu 7 dni od daty Zgłoszenia, Zgłoszenie należy powtórzyć lub skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną: chemia@noyen.com.
11. Nagrody w ramach Promocji są wydawane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest Nagroda wygrana w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2.000 złotych. 12. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.
13. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
14. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna na stronie internetowej www.tester.roklin.pl
15. Nagroda nie będzie podlegała wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
16. Uczestnik Promocji traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:
a) odmówi przyjęcia Nagrody,
b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po jego stronie,
c) Uczestnik nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Promocji lub otrzymania Nagrody.
17. Nagroda niewydana w Promocji z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taka, co do której zwycięzca Promocji utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora.
18. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod inną osobę, próby wpływania na wyniki Promocji lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Promocji i obejmuje również prawo do
pozbawienia Uczestnika Nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Promocji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników będzie NOYEN Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie, 20-270 Lublin, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Kuranta. Z administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Braci Krausse 6, 20-270 Lublin
• przez e-mail: chemia@noyen.com
• telefonicznie: +48 81 440 09 26
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
⎯ w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji;
⎯ wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, co związane jest z prawnie uzasadnionym interesem administratora;
⎯ w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Promocją, co związane jest z prawnie uzasadnionym interesem administratora;
⎯ w celu bezpośredniej komunikacji, co stanowi uzasadniony interes administratora;
⎯ w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez administratora na podany adres
poczty elektronicznej, w razie wyrażenia odrębnej zgody.
4. Dane Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów.
5. Administrator będzie przekazywać dane osobowe uczestników: innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: doradcy zewnętrzni, dostawcy usług IT, przewoźnicy, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora; podmiotom działającym w oparciu o przepisy prawa, w każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem; innym administratorom takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą.
6. Administrator nie przekazuje danych Uczestników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji lub też do otrzymania informacji handlowej po wyrażeniu zgody i związanej z tym wysyłki kodu promocyjnego.
8. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Uczestnikom Promocji którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody dowolnym momencie. Uczestnikom Promocji przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a)imię i nazwisko,
b)adres e-mail,
c)numer telefonu,
d) nazwę firmy, którą prowadzą bądź w której są zatrudnieni lub tez z którą współpracują.
11. Organizator będzie zbierał ponadto od osób, którym przyznano Nagrody następujące dane:
a)adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
b)prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c)data urodzenia,
d)nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
12. Uczestnicy Promocji zezwalają na wykorzystanie ich imion i nazwisk w celu informowania (także w mediach) o wynikach Promocji.
13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą elektroniczną, tj. mailowo, na adres: chemia@noyen.com
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony w formie elektronicznej (e-mail zwrotny) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym, właściwym dla siedziby Organizatora.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tester.roklin.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.